Ez binary demo account


Vao san Binary d. xem chi ti?t T?i day: Cac san khac tr. N?u cac b?n xac minh thi h?n m?c thi no co nhu ?nh. Cac b?n khong nen deposit(n?p ti?n vao san) b?ng th.